vang trong
NỒNG

Bảo đảm chất lượng

Dureesox đã có nhiều chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn quốc gia và thuộc địa, như kiểu hệ thống QA quốc tế ISO90l: 2000, ISO14001, Oj1800l, Bắc Mỹ L AJIJ và Chứng nhận sản phẩm A167, thử thách EC Châu Âu và Trung Quốc NFS.Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta